Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.H. Smorawiński Sp. z o.o. z siedzibą 60-650 Poznań, ul. Obornicka 235, KRS nr: 0000724623, NIP: 7780000107. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać bezpośrednio lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bmw-smorawinski.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail iodo@bmw-smorawinski.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy z Administratorem, której Pani/Pan jest/będzie stroną, dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) i f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja usługi gwarancyjnej, z tytułu rękojmi, realizacja uprawnień konsumenckich, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zobowiązań podatkowych, dochodzenia roszczeń), a brak ich podania może powodować niemożność wykonania świadczenia przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z realizacją umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • wysyłanie pocztą elektroniczną zaproszeń na wydarzenia (premiery pojazdów, wydarzenia specjalne, prezentacje ciekawych modeli, informacje o przedpremiarach pojazdów, jazdach próbnych, ekspozycje pozasalonowe, dni otwarte),
  • wysyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących nowych produktów i usług znajdujących się w ofercie P.H. Smorawiński Sp. z o.o. ,
  • wysyłanie pocztą elektroniczną ofert o akcjach promocyjnych, obniżkach cen na pojazdy, usługi serwisowe, usługi blacharsko-lakiernicze, części i akcesoria samochodowe i motocyklowe, akcesoria lifestyle,
  • wysyłanie pocztą elektroniczną ofert handlowych,
  • wysyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących rekomendowanych akcji serwisowych,
  • wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień oraz potwierdzeń uczestnictwa w wydarzeniach marketingowych, jazdach próbnych itp.,
  • wysyłanie pocztą elektroniczną informacji o możliwości wypełniania formularzy służących do wyrażenia opinii na temat jakości obsługi P.H. Smorawiński Sp. z o.o.,
  • wykonywanie połączeń telefonicznych badających jakość usług i sprzedaży produktów przez P.H. Smorawiński Sp. z o.o., BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce i firmy świadczące usługi call center na zlecenie P.H. Smorawiński Sp. z o.o., BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
  • wysyłanie korespondencji pocztowej, wykonywanie połączeń telefonicznych oraz wysyłanie wiadomości SMS w celach wyżej wymienionych,
  na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione.
 4. P.H. Smorawiński Sp. z o.o. może udostępnić zebrane dane grupie BMW AG z siedzibą w Monachium,  w tym BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem a także podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym instytucjom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, kancelariom prawnym i podatkowym, podmiotom doradczym i biurom informacji gospodarczej, firmom ubezpieczeniowym i pośrednikom ubezpieczeniowym a także firmom świadczącym usługi call center na zlecenie P.H. Smorawiński Sp. z o.o., BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
 6. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Informujemy, że dane osobowe przekazane w celach określonych w pkt 3 powyżej mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora, jak również informacji dostępnych na rynku, dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Klauzula zgody

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:

Imię: __________________________________________________________________________

Nazwisko: ______________________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

e-mail: ________________________________________________________________________

Obecny pojazd (marka, model, rok produkcji):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Planowany termin wymiany pojazdu: _____________________________________________

Jestem zainteresowana/zainteresowany pojazdem: _____________________________________

w celach określonych w pkt 3 powyższej Klauzuli informacyjnej (cele marketingowe), w tym na otrzymywanie od P.H. Smorawiński Sp. z o.o. a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu P.H. Smorawiński Sp. z o.o. będą przetwarzać dane, informacji handlowych w tym spersonalizowanych ofert, produktów i usług za pośrednictwem (proszę oznaczyć poprzez wpisanie poniżej słowa „tak” lub „nie” ):
 • poczty elektronicznej _________
 • poczty _________
 • telefonu/komunikatorów/SMS _________
 • samochodowych systemów komunikacji (o ile są obsługiwane) _________

Oświadczam, że podane w klauzuli zgody dane są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.


Data: _____________________ Czytelny podpis: __________________________________
Powrót do listy klauzul